Book Fair

Sr. No. Awards Name of the Awardees
1 Pandit Dindayal Upadhya Jatiya Sanghati Puraskar Shri Bikram Bahadur Jamatia
2 Kali Kinkar Debbarma Smriti Puraskar Shri Alakendra Debbarma
3 Sachin Debbarman Smriti Puraskar Shri Bikash Ray Debbarma
4 Dhirendrakrishna Debbarman Smriti Puraskar Shri Moti Lal kaloi
5 Lalan Smriti Puraskar Shri Subodh Debbarma
6 Bhismadeb Smriti Puraskar Shri Manas Debbarman
7 Tripuresh Majumder Smriti Natya Puraskar Shri Agni Kumar Acherjee
8 Kabi Sukanta Smriti Puraskar Shri Shankha Pallab Aditya
9 Best Publication award - Tripura Bani Prakashani (Kokborak)
- Niharika ( Bengali )
10 Best Publication award other than Bengali and Kokborak Fur Bareng Pralashani ( Chakma )